Text Size

Problemy Kolejnictwa
czasopismo naukowe wydawane od 1956 r.
przez Instytut Kolejnictwa

Zasady etyki wydawniczej

Redakcja Problemów Kolejnictwa dba o najwyższą jakość oraz rzetelność prac ukazujących się na łamach czasopisma, jak również podejmuje wszelkie właściwe środki przeciwko nadużyciom w publikacjach naukowych. Redakcja czasopisma popiera i respektuje zasady przejrzystości i dobrych praktyk określone przez Komisję Etyki Publikacji (COPE).

  1. Redakcja czasopisma „Problemy Kolejnictwa” w przypadku publikacji wieloautorskich wymaga określenia wkładu poszczególnych osób w powstanie tekstu. W powyższej sytuacji w odniesieniu do każdego z autorów należy wskazać afiliację, procent udziału pracy twórczej nad tekstem artykułu oraz rolę autora w tworzeniu artykułu.
  2. Redakcja jako przejaw nierzetelności naukowej traktuje w szczególności tzw. Ghostwriting i Guest Authorship (Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji).

Wyznaczani recenzenci mają gwarantować niezależność i brak konfliktu interesów w relacji recenzent – autor, co oznacza brak bezpośredniej relacji osobistej, stosunku zależności zawodowej oraz bezpośredniej współpracy naukowej w okresie dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji. Jeżeli recenzent domniemuje tożsamość autora artykułu i istnieje potencjalny konflikt interesów, niezwłocznie informuje o tym fakcie redakcję czasopisma.