Text Size

Problemy Kolejnictwa
ISSN 0552-2145 (wersja drukowana)
ISSN 2544-9451 (wersja on-line)

Procedura recenzyjna

Wszystkie napływające do Redakcji teksty są recenzowane przez niezależnych recenzentów zgodnie z procedurą opartą o wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Recenzenci są zobligowani do podpisania deklaracji o niewystępowaniu konfliktu interesów. Za konflikt interesów uznawane są następujące  relacje zachodzące między recenzentem a autorem:

  1. bezpośrednie relacje osobiste, w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia lub związek małżeński,
  2. relacje podległości zawodowej,
  3. bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji

Jeżeli recenzent domniemuje tożsamość autora artykułu i istnieje potencjalny konflikt interesów, niezwłocznie informuje o tym fakcie redakcję czasopisma.
Członkowie redakcji nie mogą recenzować otrzymanych tekstów.

Nazwiska recenzentów nie są publikowane i stanowią tajemnicę Redakcji.

Zasady recenzowania:

1. Wstępna ocena i kwalifikacja redaktorów tematycznych.
Każdy napływający do Redakcji tekst przekazywany jest do wstępnej oceny redaktora tematycznego. Ocenia on zgodność artykułu z profilem Czasopisma oraz wydaje wstępną opinię na temat wartości artykułu. Redaktor tematyczny sugeruje także nazwiska potencjalnych recenzentów. Po pomyślnej kwalifikacji artykuł przechodzi drugi stopień procedury.

2.Artykuł przesyłany jest do dwóch niezależnych recenzentów, którzy są specjalistami w danej dziedzinie. Jeżeli artykuł ma charakter inżynieryjno-techniczny recenzowany jest przez jednego recenzenta.
Redakcja stosuje zalecany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego model „double-blind review proces", w którym autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości.

3. Po otrzymaniu przez Redakcję dwóch arkuszy recenzji (wersji elektronicznej oraz podpisanego przez recenzenta oryginału), sekretarz redakcji przekazuje je do redaktora tematycznego. Autor informowany jest przez redaktora tematycznego o ewentualnych uwagach i poprawkach recenzenckich, które powinien nanieść na tekst. W przypadku, jeśli z którąś uwag nie zgadza się powinien to uzasadnić i takie uzasadnienie przesłać do Redakcji.

4. Jeżeli jeden z recenzentów dopuści tekst do druku, a drugi odrzuci, artykuł dopuszczany jest do publikacji jednogłośną decyzją kolegium redakcyjnego.

5. Artykuł w ostatecznej formie (z naniesionymi ewentualnymi uwagami recenzenckimi) przekazywany jest do redaktora naczelnego, który podejmuje decyzję o dopuszczeniu artykułu do publikacji.

Pobierz
formularz
recenzji
ikona word