Text Size

Problemy Kolejnictwa
ISSN 0552-2145 (wersja drukowana)
ISSN 2544-9451 (wersja on-line)

Oświadczenie o etyce publikacji

 

Wytyczne etyczne dotyczące publikacji w czasopismach

Obowiązki autorów

Obowiązki zespołu redakcyjnego

Obowiązki recenzentów

 

Wytyczne etyczne dotyczące publikacji w czasopismach

(Wytyczne te są oparte na istniejących zasadach Elsevier i COPE).

Opublikowanie artykułu w recenzowanym czasopiśmie „Problemy Kolejnictwa” (Railway Reports) jest bezpośrednim wynikiem jakości pracy autorów oraz wspierających ich instytucji. Dlatego ważne jest uzgodnienie standardów oczekiwanego etycznego zachowania wszystkich stron zaangażowanych w akt wydawniczy: autora, redaktora czasopisma, recenzenta, wydawcy i społeczeństwa.

Instytut Kolejnictwa jako wydawca czasopisma „Problemy Kolejnictwa” poważnie traktuje swoje obowiązki opiekuńcze na wszystkich etapach wydawniczych i uznajemy swoją odpowiedzialność etyczną i inną.

Wydawca i Redakcja będą pomagać w komunikacji z innymi czasopismami i/lub wydawcami tam, gdzie jest to przydatne i konieczne.

Wydawca dokłada wszelkich starań, aby reklama lub inne względy komercyjne nie miały wpływu na decyzje redakcyjne.

Obowiązki autorów

(niniejsze wytyczne opierają się na istniejących zasadach Elsevier).

Standardy raportowania

Autorzy sprawozdań z oryginalnych badań powinni przedstawić dokładny opis pracy oraz obiektywne omówienie jej znaczenia. Dane źródłowe powinny być dokładnie przedstawione w artykule. Artykuł powinien zawierać wystarczającą ilość szczegółów i odnośników, aby umożliwić innym powtórzenie badań. Fałszywe lub świadomie niedokładne dane stanowią zachowanie nieetyczne i są niedopuszczalne.

Artykuły przeglądowe i publikacje fachowe powinny być również dokładne i obiektywne, a prace redakcyjne powinny być wyraźnie oznaczone jako takie.

Dostęp i przechowywanie danych

Autorzy mogą zostać poproszeni o dostarczenie nieprzetworzonych danych w związku z artykułem do recenzji redakcyjnej i powinni być przygotowani do zapewnienia publicznego dostępu do takich danych (jeśli jest to wykonalne), a w każdym przypadku powinni być gotowi do przechowywania takich danych przez rozsądny czas po publikacji.

Oryginalność i plagiat

Autorzy powinni upewnić się, że napisali całkowicie oryginalne prace, a jeśli autorzy wykorzystali pracę i/lub słowa innych osób, że zostało to odpowiednio zacytowane lub wymienione. Plagiat przybiera różne formy, od podania innej pracy jako własnej pracy autora, poprzez kopiowanie lub parafrazowanie istotnych części innej pracy (bez przypisania), po przypisywanie sobie wyników badań przeprowadzonych przez innych. Plagiat we wszystkich wymienionych postaciach traktowany jest jako nieetyczne zachowanie wydawnicze i jest niedopuszczalny.

Publikacje wielokrotne, redundantne lub równoległe

Autor zasadniczo nie powinien publikować manuskryptów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie lub publikacji pierwotnej. Złożenie tego samego manuskryptu do więcej niż jednego czasopisma jednocześnie stanowi nieetyczne zachowanie wydawnicze i jest niedopuszczalne. Autor nie powinien także zgłaszać do rozpatrzenia w innym czasopiśmie wcześniej opublikowanej pracy. Publikacja niektórych rodzajów artykułów (np. wytycznych klinicznych, tłumaczeń) w więcej niż jednym czasopiśmie jest czasem uzasadniona, o ile spełnione są określone warunki. Autorzy i redaktorzy zainteresowanych czasopism muszą wyrazić zgodę na publikację wtórną, która musi odzwierciedlać te same dane i interpretację dokumentu pierwotnego. Pierwotne odniesienie bibliograficzne musi być cytowane w publikacji dodatkowej.

Uznanie źródeł

Zawsze należy stosować się do uznania pracy innych osób. Autorzy powinni cytować publikacje, które miały wpływ na określenie charakteru zgłaszanego artykułu. Informacje uzyskane prywatnie (na przykład w rozmowie, korespondencji lub dyskusji z osobami trzecimi) nie mogą być wykorzystywane ani zgłaszane bez wyraźnej, pisemnej zgody źródła informacji. Wiadomości uzyskane w ramach usług poufnych (takich jak recenzowanie manuskryptów lub wnioski o granty) nie mogą być wykorzystywane bez wyraźnej pisemnej zgody autora pracy związanej z tymi usługami.

Autorstwo artykułu

Autorstwo powinno być ograniczone do tych osób, które wniosły znaczący wkład w koncepcję, projekt, wykonanie lub interpretację zgłoszonego badania. Wszystkie osoby, które wniosły znaczący wkład, powinny być wymienione jako współautorzy. Jeżeli istnieją inne osoby, które brały udział w pewnych merytorycznych aspektach projektu badawczego, należy je wymienić lub wymienić jako współtwórców. Autor korespondencyjny powinien upewnić się, że w pracy uwzględniono wszystkich współautorów i nie podano żadnych nieprawdziwych współautorów oraz że wszyscy współautorzy widzieli i zatwierdzili ostateczną wersję pracy oraz wyrazili zgodę na jej przesłanie do publikacji.

Zagrożenia dla ludzi lub zwierząt

Jeśli praca dotyczy chemikaliów, procedur lub sprzętu, które wiążą się z jakimikolwiek szczególnymi zagrożeniami związanymi z ich użyciem, autor musi wskazać wyraźnie te zagrożenia w nadesłanym manuskrypcie. Jeśli praca obejmowała badania na zwierzętach lub ludziach, autor powinien dopilnować, aby manuskrypt zawierał oświadczenie, że wszystkie procedury zostały przeprowadzone zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

Jawność i konflikty interesów

Wszyscy autorzy powinni ujawnić w swoim manuskrypcie wszelkie finansowe lub inne istotne konflikty interesów, które mogłyby zostać zinterpretowane jako mające wpływ na wyniki lub ocenę ich manuskryptu. Należy ujawnić wszystkie źródła wsparcia finansowego projektu. Przykłady potencjalnych konfliktów interesów, które należy ujawnić, obejmują zatrudnienie, usługi doradcze, własność akcji, honoraria, płatne zeznania ekspertów, zgłoszenia/rejestracje patentowe oraz dotacje lub inne źródła finansowania. Potencjalne konflikty interesów należy ujawniać na jak najwcześniejszym etapie.

Podstawowe błędy w opublikowanych pracach

Jeśli autor odkryje istotny błąd lub nieścisłość w swojej własnej opublikowanej pracy, jego obowiązkiem jest niezwłoczne powiadomienie redaktora czasopisma lub wydawcy oraz współpraca z redaktorem w celu wycofania lub poprawienia artykułu. Jeżeli redaktor lub wydawca dowie się od osoby trzeciej, że opublikowana praca zawiera istotny błąd, obowiązkiem autora jest niezwłoczne wycofanie, poprawienie pracy lub przedstawienie redaktorowi dowodu poprawności pracy oryginalnej.

Obowiązki zespołu redakcyjnego

Niniejsze wytyczne opierają się na obowiązujących zasadach Elsevier oraz wytycznych COPE dotyczących najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism.

Decyzje wydawnicze

Redaktor recenzowanego czasopisma „Problemy Kolejnictwa” podejmuje decyzję, które z nadesłanych do czasopisma artykułów zostaną opublikowane. Opiera się ona na walidacji danej pracy i jej znaczeniu dla badaczy i czytelników. Redaktor może kierować się polityką redakcji czasopisma i mieć na uwadze takie wymogi prawne, jakie obowiązują w zakresie zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu. Przy podejmowaniu tej decyzji redaktor może konsultować się z innymi redaktorami lub recenzentami.

Fair play

Redaktor powinien oceniać manuskrypty pod kątem zawartości intelektualnej i merytorycznej bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, wyznanie, pochodzenie etniczne, obywatelstwo czy poglądy polityczne autorów.

Poufność

Redaktorowi i całemu zespołowi redakcyjnemu nie wolno ujawniać żadnych informacji o przesłanym manuskrypcie nikomu poza autorem, recenzentami, potencjalnymi recenzentami, innymi ekspertami redakcji i wydawcą (w stosownych przypadkach).

Jawność i konflikt interesów

Nieopublikowane materiały zawarte w przesłanym manuskrypcie nie mogą być wykorzystywane we własnych badaniach redaktora bez wyraźnej pisemnej zgody autora. Wrażliwe informacje lub pomysły uzyskane w drodze wzajemnej oceny muszą być traktowane jako poufne i nie mogą być wykorzystywane dla korzyści osobistych. Redaktorzy powinni zrezygnować (tj. powinni zamiast tego poprosić współredaktora, zastępcę redaktora lub innego członka zespołu redakcyjnego o przejrzenie i rozważenie) rozpatrywanych manuskryptów, w przypadku których istnieje konflikt interesów wynikający z konkurencyjnych, współpracujących lub innych relacji lub powiązań z którymkolwiek z autorów, firm lub (ewentualnie) instytucji powiązanych z artykułem. Redaktorzy powinni wymagać, aby wszyscy współpracownicy ujawnili istotne sprzeczne interesy i opublikowali poprawki, jeśli sprzeczne interesy zostaną ujawnione po publikacji (jeśli istnieje taka konieczność).

Zaangażowanie i współpraca w przypadku zachowań nieetycznych

Redaktor powinien podjąć stosowne środki zaradcze w przypadku zgłoszenia skarg etycznych dotyczących przedłożonego manuskryptu lub opublikowanego artykułu. Takie środki obejmują na ogół kontakt z autorem manuskryptu lub artykułu i należyte rozpatrzenie otrzymanej skargi lub zgłoszonych roszczeń, ale mogą również obejmować dalszą komunikację z odpowiednimi instytucjami i organami badawczymi, a jeśli skarga zostanie uwzględniona, publikację sprostowania, wycofanie, wyrażenie wątpliwości lub inną uwagę (jeśli jest to istotne). Każdy zgłoszony akt nieetycznego zachowania wydawniczego musi zostać zbadany, nawet jeśli zostanie odkryty wiele lat po publikacji.

Obowiązki recenzentów

(Wytyczne te opierają się na istniejących zasadach Elsevier i wytycznych COPE dotyczących najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism).

Wkład w decyzje redakcyjne

Recenzja typu peer-review pomaga redaktorowi w podejmowaniu decyzji redakcyjnych, a poprzez komunikację redakcyjną z autorem może również pomóc autorowi w ulepszaniu artykułu. Recenzja peer-review jest istotnym elementem formalnej komunikacji naukowej i leży u podstaw metody naukowej. Elsevier podziela pogląd wielu osób, że wszyscy uczeni, którzy chcą przyczynić się do powstania publikacji, mają obowiązek sprawiedliwego udziału w recenzowaniu.

Terminowość

Każdy wybrany recenzent, który czuje się niekompetentny do recenzowania badań przedstawionych w manuskrypcie lub wie, że jego szybka recenzja będzie niemożliwa, powinien powiadomić o tym redaktora i odmówić uczestnictwa w procesie recenzji.

Poufność

Wszelkie manuskrypty otrzymane do recenzji należy traktować jako dokumenty poufne. Nie wolno ich pokazywać ani omawiać z innymi osobami, chyba że za zgodą redaktora.

Standardy obiektywizmu

Recenzje powinny być przeprowadzane w sposób obiektywny. Osobista krytyka autora jest niewłaściwa. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje opinie wraz z argumentami je uzasadniającymi.

Uznanie źródeł

Recenzenci powinni zidentyfikować odpowiednie opublikowane już prace, które nie były cytowane przez autorów. Każdemu stwierdzeniu, że obserwacja, wyprowadzenie lub argument zostały wcześniej zgłoszone, powinno towarzyszyć odpowiednie cytowanie. Recenzent powinien również zwrócić uwagę redaktora na wszelkie istotne podobieństwa lub nakładanie się między rozpatrywanym manuskryptem a jakimkolwiek innym opublikowanym już artykułem, o którym ma wiedzę.

Jawność i konflikt interesów

Niepublikowane materiały ujawnione w przesłanym manuskrypcie nie mogą być wykorzystywane we własnych badaniach recenzenta bez wyraźnej pisemnej zgody autora. Wrażliwe informacje lub pomysły uzyskane w drodze recenzji peer-review muszą być traktowane jako poufne i nie mogą być wykorzystywane dla korzyści osobistych. Recenzenci nie powinni brać pod uwagę manuskryptów, w przypadku których mają konflikt interesów wynikający z relacji konkurencyjnych, współpracy lub innych relacji lub powiązań z którymkolwiek z autorów, firm lub instytucji powiązanych z artykułami.