Text Size

Problemy Kolejnictwa
czasopismo naukowe wydawane od 1956 r.
przez Instytut Kolejnictwa

Czasopismo indeksowane w bazach:

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych MNiSW na 2016 rok za publikację w Problemach Kolejnictwa można otrzymać 8 punktów.

Problemy Kolejnictwa

Railway Reports

kwartalnik
wydawca: Instytut Kolejnictwa, ul. Józefa Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa
ISSN 0552-2145 (wersja drukowana)
ISSN 2544-9451 (wersja on-line)

Czasopismo objęte patronatem Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk.

     Problemy Kolejnictwa to czasopismo naukowe skupiające się na wszystkich aspektach transportu kolejowego. Jego celem jest prezentacja i upowszechnianie wiedzy dotyczącej zaawansowanych rozwiązań technicznych i technologicznych w infrastrukturze kolejowej, taborze i eksploatacji. Szczególną uwagę poświęca się najnowszym badaniom w tym zakresie prowadzonym w Instytucie Kolejnictwa oraz w innych placówkach naukowych w Europie. Innym ważnym celem czasopisma jest promowanie międzynarodowej współpracy w zakresie badań kolejowych ukierunkowanych na eliminację (wciąż istniejących) luk w wiedzy oraz na zwiększenie konkurencyjności transportu kolejowego i innych form transportu kierowanego.

     Tematyka artykułów publikowanych w czasopiśmie porusza szeroko rozumiane problemy techniczne i ekonomiczne transportu szynowego. W szczególności obejmuje zagadnienia budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej oraz szynowego transportu miejskiego, technologii przewozów pasażerów i ładunków, konstrukcji i eksploatacji pojazdów szynowych, interoperacyjności transportu kolejowego, bezpieczeństwa publicznego i technicznego w transporcie szynowym, analiz ekonomicznych w transporcie szynowym, modelowania systemów i procesów transportu szynowego, oddziaływania na środowisko naturalne oraz dostępu do transportu szynowego dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się.

     Artykuły dotyczą wszystkich obszarów kolejnictwa:

  • drogi kolejowe oraz miejskiego transportu szynowego,
  • pojazdy szynowe,
  • przewozy pasażerów i ładunków,
  • sterowanie ruchem i automatyka,
  • teleinformatyka i telekomunikacja,
  • sieć trakcyjna, zasilanie trakcji elektrycznej oraz urządzeń i systemów nietrakcyjnych,
  • materiały i elementy konstrukcji.

     Artykuły publikowane w „Problemach Kolejnictwa" mają charakter naukowy bądź naukowo-techniczny i poruszają zagadnienia stanowiące przedmiot zainteresowania nie tylko środowisk badawczych kolei, lecz również kręgów naukowców uczelni wyższych. Wszystkie artykuły są recenzowane i nie mogą być wcześniej publikowane w innych czasopismach. Nad poziomem periodyku czuwa międzynarodowa  Rada programowa złożona ze znanych naukowców oraz specjalistów kolejnictwa. Pragniemy poinformować, że Redakcja sprawdza oryginalność nadsyłanych tekstów systemem antyplagiatowym: Plagiat.pl.

     Warto wspomnieć, że „Problemy Kolejnictwa" są najstarszym kolejowym czasopismem technicznym wydawanym od 1956 roku.

     Począwszy od zeszytu nr 179 "Problemy Kolejnictwa" ukazują się w dwóch równoległych wersjach językowych - polskiej i angielskiej.

     Ostatni dostępny zeszyt: nr 195 czerwiec 2022 r.

     Właścicielem tytułu jest Instytut Kolejnictwa, który finansuje je ze środków własnych. Właściciel nie pobiera opłaty od autorów za publikowane artykuły. Autor, na podstawie odrębnej umowy, przekazuje majątkowe prawa autorskie oraz prawa pokrewne na rzecz Instytutu Kolejnictwa. 

     Przygotowanie i wydanie anglojęzycznych wersji artykułów, udział recenzentów zagranicznych w ocenie publikacji oraz wdrożenie procedury antyplagiatowej finansowane jest w ramach umowy 923/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


 

Wszystkie artykuły z „Problemów Kolejnictwa" opublikowane na tej stronie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.