Text Size

Problemy Kolejnictwa
czasopismo naukowe wydawane od 1956 r.
przez Instytut Kolejnictwa

Czasopismo indeksowane w bazach:

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych MNiSW na 2016 rok za publikację w Problemach Kolejnictwa można otrzymać 8 punktów.

Problemy Kolejnictwa

Railway Reports

kwartalnik
wydawca: Instytut Kolejnictwa
ISSN 0552-2145 (wersja drukowana)
ISSN 2544-9451 (wersja on-line)

Czasopismo objęte patronatem Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk.

     Tematyka artykułów publikowanych w czasopiśmie porusza szeroko rozumiane problemy techniczne i ekonomiczne transportu szynowego. W szczególności obejmuje zagadnienia budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej oraz szynowego transportu miejskiego, technologii przewozów pasażerów i ładunków, konstrukcji i eksploatacji pojazdów szynowych, bezpieczeństwa publicznego i technicznego w transporcie szynowym, analiz ekonomicznych w transporcie szynowym, modelowania systemów i procesów transportu szynowego,oddziaływania na środowisko naturalne oraz dostępu do transportu szynowego dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się.

     Artykuły dotyczą wszystkich obszarów kolejnictwa:

  • drogi kolejowe oraz miejskiego transportu szynowego,
  • pojazdy szynowe,
  • przewozy pasażerów i ładunków,
  • sterowanie ruchem i automatyka,
  • teleinformatyka i telekomunikacja,
  • sieć trakcyjna, zasilanie trakcji elektrycznej oraz urządzeń i systemów nietrakcyjnych,
  • materiały i elementy konstrukcji.

     Większość artykułów zamieszczanych w „Problemach Kolejnictwa" ma charakter naukowy i porusza zagadnienia stanowiące przedmiot zainteresowania nie tylko środowisk badawczych kolei, lecz również kręgów naukowców uczelni wyższych. Wszystkie artykuły są recenzowane i nie mogą być wcześniej publikowane w innych czasopismach. Nad poziomem periodyku czuwa międzynarodowa  Rada programowa złożona ze znanych naukowców oraz specjalistów kolejnictwa. Pragniemy poinformować, że Redakcja sprawdza oryginalność nadsyłanych tekstów systemem antyplagiatowym: Plagiat.pl.

     Warto wspomnieć, że „Problemy Kolejnictwa" są najstarszym kolejowym czasopismem technicznym wydawanym od 1956 roku.

„Problemy Kolejnictwa" znajdują na liście B czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Począwszy od zeszytu nr 179 "Problemy Kolejnictwa" ukazują się w dwóch równoległych wersjach językowych - polskiej i angielskiej.

Ostatni dostępny zeszyt: nr 187 czerwiec 2020 r.

Przygotowanie i wydanie anglojęzycznych wersji artykułów, udział recenzentów zagranicznych w ocenie publikacji oraz wdrożenie procedury antyplagiatowej finansowane jest w ramach umowy 923/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


 

Wszystkie artykuły z „Problemów Kolejnictwa" opublikowane na tej stronie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.