Text Size

Problemy Kolejnictwa
czasopismo naukowe wydawane od 1956 r.
przez Instytut Kolejnictwa

 

Wytyczne dla autorów

printer Wytyczne do pobrania

Maszynopis:

Redakcja przyjmuje artykuły w języku angielskim. W wyjątkowych przypadkach przyjmowane są artykuły w języku ojczystym autora, które zostaną przetłumaczone na język angielski. Maszynopis w języku ojczystym nie powinien przekraczać 22 stron (formatu A4, Times New Roman 12 pkt., interlinia 1,5), pisany bez podziału na kolumny. Artykuły prosimy przesyłać w postaci elektronicznej w formacie MS Word. Równania i tablice powinny być edytowalne. 


Autor:

Przy nazwisku Autora/ów należy podać pełną nazwę i adres instytucji, a w przypadku Autora wiodącego także adres korespondencyjny (tel. oraz e-mail).


Tytuł:

Tytuł w języku ojczystym Autora powinien być krótki i zwięzły. Artykuł powinien także zawierać tytuł w języku angielskim (Times New Roman 16 pkt).


Streszczenie:

Streszczenie w języku polskim (lub w języku ojczystym autora oraz języku angielskim), długości do 250 słów, powinno odzwierciedlać treść pracy i wynikające z niej wnioski (Times New Roman 10 pkt).


Słowa kluczowe:

Należy podać słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (bądź w języku ojczystym Autora i języku angielskim), zawierające łącznie do 5 wyrazów charakteryzujących tematykę pracy. Słowa kluczowe nie powinny być powtórzeniem tytułu.


Tekst:

Układ artykułu powinien odpowiadać ogólnym zasadom przygotowywania publikacji. Wstęp powinien zawierać syntetyczną prezentację stanu wiedzy na dany temat oraz określenie celu i zakresu pracy. Tekst nie powinien nastręczać wątpliwości, które rozważania i propozycje Autora są wynikiem jego przemyśleń, które zaś zostały zaczerpnięte z prac podanych w bibliografii. Zakończenie powinno przedstawiać jasno sformułowane wnioski wynikające z rozważań uzyskanych wyników i ich interpretacji.


Bibliografia:

Odwołania do literatury w tekście artykułu powinny zawierać numer danej pozycji podany w nawiasie kwadratowym [ ]. W zestawieniu bibliografii na końcu artykułu należy zamieścić wszystkie cytowane pozycje w porządku alfabetycznym wg nazwisk (pierwszego z autorów w przypadku prac zespołowych), wymieniając wszystkich autorów jeżeli liczba autorów nie jest większa niż trzech. Przy większej liczbie autorów należy podać nazwisko i inicjał imienia pierwszego autora i skrót „i. in.”. Nazwiska pisane cyrylicą powinny być podane w transkrypcji zgodnie z normą PN-ISO 9:2000. Zalecane jest odwoływanie się głównie do publikacji recenzowanych. Tytuły czasopism należy podawać w pełnym brzmieniu.

Przykłady:
W przypadku publikacji zwartej: 

1. Nowak J.: Przyczyny awarii wielkoprzemysłowych, Wydawnictwo Inżynieryjno-Techniczne, Warszawa 1998, s. 256;

Jeśli jest to artykuł z czasopisma, pozycja bibliograficzna powinna wyglądać w sposób następujący:

2. Bąk J., Bąk D.: Psychologiczne badania kierowców – diagnoza sprawności psychofizycznej, Transport Samochodowy, nr 2/2007, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2007, s. 21-33;

Jeżeli autor umieszcza w spisie literatury pozycje zaczerpnięte ze źródeł elektronicznych (strony WWW ), pozycja bibliograficzna powinna wyglądać w sposób następujący:

3. Stone N.: The globalization of Europe. Harvard Business Revue [online], May-June 1989, [dostęp: 3 września 1990], dostępny na WWW.harvard.com;

Wykresy, rysunki, ilustracje, tablice:

Rysunki, zdjecia i ilustracje należy dodatkowo przygotować w oddzielnym załączniku o rozdzielczości 300 dpi. Rysunki, zasadniczo czarno-białe, należy nadsyłać w formie gotowej do druku. Wszystkie rysunki, fotografie i wykresy należy nazywać rysunkami. Tytuły, opisy i podpisy tablic oraz rysunków muszą być krótkie ze względu na konieczność podania ich także w języku angielskim.
W celu uzyskania dobrej jakości druku, redakcja prosi Autorów o dostarczenie rysunków spełniających następujące założenia:

Lp. Rodzaj rysunku Wymagania
1.

Zdjęcia z aparatów cyfrowych
Informacja kto jest autorem zdjęcia

Zapisane w pliku graficznym w oryginalnym formacie

2.

Rysunki

Informacja kto jest autorem rysunku,
z powołaniem się na ewentualne źródło inspiracji

Jeden z formatów: CDR, EPS, DWG, WMF, PDF
rozdzielczość 300 dpi

3.

Zdjęcia lub rysunki skanowane
Rzuty ekranowe
Należy podać źródło pochodzenia
skanowanych rysunków

Jeden z formatów: JPG, GIF, TIFF, PDF,
rozdzielczość 300 dpi

 

 

 

 

 

 

 


Zapora „ghostwriting” i „guest authorship” jako wyraz rzetelności naukowej.

Według definicji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.”
W związku z powyższym redakcja Problemów Kolejnictwa zwraca się do Autorów prac zbiorowych z uprzejmą prośbą o podawanie w odsyłaczach informacji o merytorycznym wkładzie poszczególnych współautorów prac i ewentualnie o osobach i instytucjach przyczyniających się do powstania publikacji.
Za prawdziwość podanych informacji dotyczących wkładu poszczególnych współautorów odpowiada autor wiodący.


Wersję elektroniczną artykułów należy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zapraszamy Autorów, niezależnie od afiliacji, do nadsyłania swoich prac do Problemów Kolejnictwa.