Text Size

Problemy Kolejnictwa
ISSN 0552-2145 (wersja drukowana)
ISSN 2544-9451 (wersja on-line)

Copyright © Instytut Kolejnictwa 

 

Licencja Creative Commons
Wszystkie artykuły są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Problemy Kolejnictwa zeszyt nr 179, 2018

Słowo wstępne redaktora Naczelnego
 czytaj    pobierz (PDF 33 kB)

1. Akredytacja procedur wzorcowania przyrządów pomiarowych stosowanych w kolejnictwie
Klaudia Bednaruk

strony: 7-11

streszczenie: W artykule przedstawiono problem wzorcowania i nadzoru wyposażenia pomiarowego wykorzystywanego w kolejnictwie. Rozważania rozpoczęto od przedstawienia korzyści związanych ze wzorcowaniem przyrządów pomiarowych, zwłaszcza ze wzorcowaniem wykonywanym przez akredytowane laboratoria. Zwrócono uwagę na znaczenie, dla zapewnienia bezpieczeństwa transportu kolejowego, zachowania spójności pomiarowej oraz posiadania wiedzy o błędach przyrządów pomiarowych. Dokonano analizy czynników, które spowodowały, że obecnie w Polsce brakuje laboratoriów mogących wykonywać akredytowane wzorcowania specjalistycznych przyrządów pomiarowych. Artykuł uzupełniają doświadczenia Laboratorium Metrologii Instytutu Kolejnictwa, które w 2017 roku uzyskało akredytację na wykonywanie pomiarów rezystancji AC podkładów z systemami przytwierdzeń oraz wzorcowanie analogowych suwmiarek do pomiaru profilu zużycia kół, przyrządów do pomiaru wysokości osi zderzaka od główki szyny, a także przyrządów do pomiaru średnicy okręgu tocznego, ze stykiem dwupunktowym.

Słowa kluczowe: wzorcowanie, akredytacja, przyrządy pomiarowe
 pobierz (PDF 1 836 kB) 

 

2. Teleinformatyka w polskim kolejnictwie
Stanisław Gago

strony: 13-19

streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie wpływu rozwoju systemów informatycznych i logistycznych na kierunki rozwoju sieci teleinformatycznych w transporcie, a w szczególności na potrzeby transportu kolejowego w Polsce. PKP PLK obecnie realizuje budowę sieci teletransmisyjnej przede wszystkim dla systemu ERTMS. Zdaniem autora, rozwój sieci powinien być tak ukierunkowany, aby ta sieć mogła zapewnić obecne i przyszłe zapotrzebowanie wszystkich Spółek kolejowych w zakresie transmisji danych, umożliwiając ekspansję tych Spółek w zakresie usług teleinformatycznych na inne rodzaje transportu. Systemy sterowania ruchem kolejowym powinny być realizowane na fizycznie wydzielonej sieci światłowodowej (wydzielone włókna w kablach światłowodowych).

Słowa kluczowe: szerokopasmowe sieci teleinformatyczne, technologie 5G, teleinformatyka w kolejnictwie, Internet Rzeczy, Fizyczny Internet
 pobierz (PDF 116 kB) 

 

3. Analiza wybranych problemów dotyczących doboru systemu srk dla linii kolejowej o zadanych parametrach ruchowo-przewozowych
Magdalena Kycko, Wiesław Zabłocki

strony: 21-26

streszczenie: Jednym z istotnych elementów modernizacji transportu kolejowego w Polsce jest wdrożenie nowoczesnych interoperacyjnych systemów ERTMS / ETCS (Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym / Europejski System Sterowania Pociągami), spełniających zadania i funkcje BKJP (Bezpieczna Kontrola Jazdy Pociągów). Proces inwestycyjny, w tym wdrożenie systemów ERTMS / ETCS, wymaga wcześniejszego opracowania wielu dokumentów, które obejmują studium wykonalności, specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), opis przedmiotu zamówienia (OPZ) i wiele innych [9, 10]. Wszczęcie procesu inwestycyjnego poprzedzają działania, w tym ocena i wybór właściwego docelowego systemu sterowania ruchem kolejowym dla wybranej linii kolejowej. Ze względu na wymagania dotyczące interoperacyjności, konieczne jest opracowanie metod oceny możliwych konfiguracji systemów ERTMS / ETCS, a następnie selekcja konfiguracji linii kolejowej o wstępnie zdefiniowanych parametrach ruchowo-przewozowych. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji, która może być uznana za podstawę dla metod analizy i wyboru systemu sterowania ruchem kolejowym. Linią próbną, która została wyznaczona do przeprowadzenia badań i analiz, jest wybrany odcinek linii kolejowej nr 7 ze względu na jego strategiczne położenie i obciążenie ruchem.

Słowa kluczowe: system, sterowanie ruchem kolejowym, ERTMS / ETCS
 pobierz (PDF 231 kB) 

 

4. Centralny Port Komunikacyjny w systemie transportu kolejowego
Agata Pomykała

strony: 27-35

streszczenie: Realizacja wielopłaszczyznowego przedsięwzięcia związanego z przygotowaniem, budową i uruchomieniem Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) wymaga zapewnienia efektywnego transportu. Wybrana lokalizacja w odległości 30 km od Warszawy w okolicy Grodziska Mazowieckiego, gdzie już istnieje duża koncentracja ciągów transportowych, a w przyszłości jest planowana budowa linii dużych prędkości, ułatwia to zadanie. W artykule przedstawiono otoczenie transportowe CPK, istotne uwarunkowania oraz możliwości obsługi pasażerskiej lotniska transportem kolejowym z uwzględnieniem podziału na ruch aglomeracyjny i regionalny oraz dalekobieżny. Jako jeden z kluczowych elementów powodzenia tego przedsięwzięcia wskazano konieczność integracji z siecią kolejową, zarówno regionalną, jak i krajową oraz międzynarodową.

Słowa kluczowe: transport kolejowy, port lotniczy, system transportowy, integracja
 pobierz (PDF 4 722 kB) 

 

5. Dostępność transportowa jako kategoria ekonomiczna
Zdzisław Wojdygowski

strony: 37-48

steszczenie: W artykule podjęto próbę uporządkowania pojęć, klasyfikacji, metod pomiaru oraz wskazania czynników kształtujących dostępność transportową. W literaturze przedmiotu dotychczas nie wypracowano jednolitej, jasnej, niebudzącej wątpliwości definicji dostępności transportowej. Ze względu na konieczność zmiany kierunków polityki transportowej związanych z rozwojem transportu, wskazano na potrzebę poszukiwań bardziej precyzyjnych interpretacji dostępności transportowej, nie-zbędnych w badaniach naukowych czy w praktyce. Dostępność transportowa jako kategoria ekonomiczna mieści się zarówno w obszarze podaży usług, jak i potrzeb transportowych. Waga zagadnienia dostępności transportowej wynika z roli pełnionej przez transport, kluczowej gałęzi zapewnienia wzrostu gospodarczego kraju. Rynek przewozów pasażerskich w Polsce jest przykładem znaczenia liniowej i punktowej infrastruktury transportu jako czynnika warunkującego jakość dostępności transportowej. Wskazano na konieczność sukcesywnej modernizacji infrastruktury transportu dla podniesienia poziomu usług gwarantujących spełnienie potrzeb jakościowych współczesnych klientów.


Słowa kluczowe: dostępność transportowa, infrastruktura transportu, infrastruktura kolejowa
 pobierz (PDF 134 kB) 

 

6. Badania bezpieczeństwa jazdy przy występowaniu dużych ściskających sił wzdłużnych
Andrzej Zbieć

strony: 49-57

streszczenie: W artykule opisano przyczynę zjawiska wykolejeń próżnych wagonów dwuosiowych, umieszczonych razem z wagonami wózkowymi w długich składach towarowych oraz scharakteryzowano prace badawcze prowadzone w celu zapobieżenia temu zjawisku. Wynikiem tych prac było wprowadzenie odpowiednich zapisów do karty UIC 530-2, a następnie do normy europejskiej EN 15839. Opisano czynności wykonywane podczas przygotowania i prowadzenia badań, wymagania dotyczące toru badawczego i składu wagonów, warunki panujące podczas badań, wielkości mierzone i kryteria oceny, zasady analizy wyników oraz przykładowe wykresy dla jednej z jazd i regresje dla różnych wielkości kryterialnych. Podano przykłady wagonów poddanych tym badaniom.


Słowa kluczowe: bezpieczeństwo jazdy, badanie przepychania, siły wzdłużne
 pobierz (PDF 5 536 kB) 

  Pobierz
streszczenia
pobierz wszystkie streszczenia