Text Size

Problemy Kolejnictwa
ISSN 0552-2145 (wersja drukowana)
ISSN 2544-9451 (wersja on-line)

Copyright © Instytut Kolejnictwa 

 

Licencja Creative Commons
Wszystkie artykuły są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Problemy Kolejnictwa zeszyt nr 185, 2019

Słowo wstępne redaktora Naczelnego
 czytaj    pobierz (PDF 336 kB)

 

1. Wybrane źródła finansowania badań naukowych na przykładzie działalności Instytutu Kolejnictwa – studium przypadku
Renata Barcikowska

strony: 7-14

streszczenie: Finansowanie nauki w Polsce jest tematem wieloaspektowym, złożonym i wciąż aktualnym. Artykuł jest próbą przybliżenia zagadnienia z perspektywy instytucji korzystającej ze środków finansowych przeznaczonych na działalność badawczo-rozwojową, jaką jest Instytut Kolejnictwa. Metodami badawczymi zastosowanymi w artykule są analiza materiałów źródłowych i studium przypadku.

Słowa kluczowe: instytuty badawcze, środki finansowe, projekty, badania i rozwój
 pobierz (PDF 377 kB) 

 

2. Procesy oceny zgodności wyrobów w transporcie kolejowym w Polsce i na rynku europejskim, przegląd źródeł wymagań oraz formalnych umocowań Instytutu Kolejnictwa
Marek Pawlik, Wojciech Rzepka

strony: 15-22

streszczenie: W artykule opisano stosowane na obszarze Unii Europejskiej zasady oceny zgodności, będące podstawą wspólnego rynku. Przedstawiono także, sposób stosowania tych zasad w transporcie kolejowym, z uwzględnieniem wymagań europejskich i krajowych. Opisano wymagania europejskie, stosowane przed i po wejściu w życie IV pakietu kolejowego, a także różne wymagania komplementarne. Artykuł kończy się krótkim przeglądem możliwości badawczych i umocowań formalnych Instytutu Kolejnictwa.

Słowa kluczowe: ocena zgodności, transport kolejowy, interoperacyjność, bezpieczeństwo
 pobierz (PDF 358 kB) 

 

3. Możliwości badawcze i znaczenie toru doświadczalnego dla kolejnictwa
Waldemar Szulc, Marek Fiedziuk

strony: 23-30

streszczenie: W artykule opisano przyczyny utworzenia poligonu badawczego, zadania i możliwości badawcze oraz znaczenie toru doświadczalnego dla kolejnictwa. Scharakteryzowano układ torowy i konstrukcje pod względem możliwości prowadzenia badań.

Słowa kluczowe: badania, kolej, infrastruktura
 pobierz (PDF 3 625 kB) 

 

4. Badanie naprężeń wewnętrznych w złączach zgrzewanych szyn kolejowych
Ireneusz Mikłaszewicz, Jakub Siwiec

strony: 31-37

streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań naprężeń wewnętrznych w szynach kolejowych i w zgrzewanych połączeniach szyn. Badano przebieg naprężeń w złączach szynowych po zgrzewaniu oraz po badaniach zmęczeniowych. W badaniach naprężeń zastosowano tensometryczną metodę niszczącą. Porównano kształtowanie się naprężeń w szynach oraz złączach szynowych wykonanych ze stali gatunku R260 oraz gatunku R350HT. Metodę pomiaru naprężeń oparto na wymaganiach zawartych w normie PN EN 13674-1:2011+A1:2017.

Słowa kluczowe: naprężenie, złącze szynowe, tensometr, badania zmęczeniowe
 pobierz (PDF 4 301 kB) 

 

5. Oszacowania stateczności w warunkach wykolejenia kolejowych wagonów platform z różnymi rodzajami układu jezdnego
Rostyslav Domin, Yurii Domin, Ganna Cherniak

strony: 39-44

steszczenie: W artykule opisano zastosowanie nowych typów podwozi jako sposobu zapewnienia bezpieczeństwa technicznego w eksploatacji kolejowych wagonów platform do szybkiego transportu kontenerowego. Ze względu na wady dotychczas stosowanych wózków wagonów towarowych, jest możliwe zastosowanie wózka z usprężynowaniem pomiędzy maźnicami i ramą wózka do wyposażenia szybkich wagonów platform. Posłużono się wysoko wydajnymi, skutecznymi metodami symulacji matematycznej do wyznaczenia dynamicznych właściwości wagonów kolejowych i opracowano odpowiednie modele komputerowe do oceny warunków zapewnienia bezpiecznego ruchu wagonów platform. W wyniku symulacji stwierdzono, iż stabilność zestawów kołowych w warunkach wykolejenia podczas bezpiecznej eksploatacji wagonu platformy wyposażonego w wózki z usprężynowaniem pomiędzy maźnicami i ramą wózka jest spełniona przy prędkościach jazdy do 150 km/h, natomiast bezpieczny przejazd wagonu platformy wyposażonego w wózki konwencjonalne jest zapewniony przy prędkościach jazdy do 100 km/h. Wniosek ten daje podstawy do rekomendowania wyposażenia układu jezdnego wagonów platform do szybkiego transportu kontenerowego w wózki z usprężynowaniem pomiędzy maźnicami i ramą wózka.

Słowa kluczowe: transport kontenerowy, wagony platformy, dynamika ruchu, symulacja komputerowa, bezpieczeństwo szybkiego ruchu kolejowego
 pobierz (PDF 563 kB) 

 

6. Krzywe przejściowe na drogach kolejowych w aspekcie możliwości realizacyjnych
Władysław Koc

strony: 45-57

steszczenie: W pierwszej części artykułu przedstawiono zasady przyjmowania na drogach kolejowych dopuszczalnych wartości parametrów kinetycznych, wykazując że właściwe jest stosowanie jednakowych zasad dla wszystkich rodzajów krzywych przejściowych. Potwierdzono panującą opinię o przyczynie ograniczonego zakresu stosowania tzw. gładkich krzywych przejściowych. Krzywe te mają jedną, zasadniczą wadę – bardzo małe wartości rzędnych poziomych (i rzędnych rampy przechyłkowej) w rejonie początkowym, w praktyce często niemożliwe do wykonania i następnie utrzymania. Zasadniczą część artykułu poświęcono wyznaczeniu nowej postaci krzywej przejściowej, która w odróżnieniu od powszechnie stosowanej klotoidy, charakteryzuje się łagodnym przebiegiem krzywizny w rejonie wejścia w łuk kołowy. Wykazano zdecydowaną przewagę tej krzywej (z realizacyjnego punktu widzenia) nad krzywą Blossa, reprezentującą gładkie krzywe przejściowe.

Słowa kluczowe: tor kolejowy, krzywe przejściowe, analiza nowego rozwiązania
 pobierz (PDF 775 kB) 

 

7. Numeryczna i eksperymentalna analiza procesu wymiany ciepła w kolejowym hamulcu tarczowym
Andrzej Wolff, Jacek Kukulski

strony: 59-69

streszczenie: Skuteczność działania hamulców kolejowych jest silnie uzależniona od stanu cieplnego tarczy hamulcowej i okładzin ciernych. Efektywną metodą badawczą procesu wymiany ciepła w hamulcach jest symulacja komputerowa, a także badania eksperymentalne na pełnowymiarowym stanowisku dynamometrycznym. W artykule zaprezentowano dwuwymiarowy, osiowo-symetryczny model numeryczny nieustalonego przewodnictwa cieplnego w hamulcu kolejowym. Przyjęto stosowne warunki brzegowe dotyczące ciepła generowanego w hamulcu oraz odprowadzanego do otoczenia. Zagadnienie rozwiązano za pomocą metody elementów skończonych. Wstępnie porównano wyniki badań eksperymentalnych i symulacyjnych intensywnego hamowania pociągu od prędkości 320 km/h do zatrzymania. Uzyskano zbliżone wartości maksymalnych temperatur w końcu hamowania – około 500°C, przy pewnym zróżnicowaniu przebiegów temperatur w trakcie analizowanego procesu. Wskazane jest dalsze rozwijanie badań tego zagadnienia.

Słowa kluczowe: stanowisko dynamometryczne, wymiana ciepła w hamulcach, badania symulacyjne
 pobierz (PDF 2 151 kB)  

 

8. Identyfikacja wad powierzchni tocznej szyn za pomocą sygnału wibroakustycznego
Roksana Licow, Franciszek Tomaszewski

strony: 71-76

streszczenie: W artykule przedstawiono koncepcję metody identyfikacji najczęściej występujących wad powierzchni tocznej szyn za pomocą sygnałów wibroakustycznych. Opisano badane wady szyn takie jak: squat, head checking oraz wybuksowanie. Przedstawiono metodykę prowadzonych badań oraz wyniki analiz zarejestrowanych sygnałów dla warunków techniczno-eksploatacyjnych panujących na liniach kolejowych nr 213 Reda – Hel oraz nr 131 Chorzów Batory – Tczew. Wyniki badań drgań i hałasu dotyczą zarejestrowanych sygnałów dla odcinków toru z wadą oraz dla odcinków toru referencyjnego. Synteza wyników badań potwierdza zasadność rozwijania metody z wykorzystaniem sygnałów drganiowych do prowadzenia diagnostyki powierzchni tocznych szyn, jak również wskazuje na możliwość wykorzystania sygnałów wibroakustycznych do oceny innych elementów nawierzchni kolejowej.

Słowa kluczowe: wibroakustyka, sygnały drganiowe, wady szyn
 pobierz (PDF 1 932 kB)  

  Pobierz
streszczenia
pobierz wszystkie streszczenia