Text Size

Problemy Kolejnictwa
ISSN 0552-2145 (wersja drukowana)
ISSN 2544-9451 (wersja on-line)

Copyright © Instytut Kolejnictwa 

 

Licencja Creative Commons
Wszystkie artykuły są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Problemy Kolejnictwa zeszyt nr 191, 2021

Słowo wstępne redaktora Naczelnego
 czytaj    pobierz (PDF 232 kB)

  

1. Kolejowe korytarze transportowe Organizacji Współpracy Kolei
Mirosław Antonowicz

strony: 7-15

streszczenie: Międzynarodowe korytarze transportowe są częścią globalnego systemu transportowego i stanowią ważny element działalności Organizacji Współpracy Kolei (OSŻD)2. Działania związane z rozwojem przewozów w przestrzeni euroazjatyckiej są ukierunkowane na unowocześnienie i rozwój transportu kolejowego przez doskonalenie parametrów techniczno-eksploatacyjnych korytarzy w celu poprawy konkurencyjności kolei w przewozach ładunków w Azji i Europie. Te korytarze są szeroko wykorzystywane do planowania i organizowania kursowania pociągów kontenerowych w ruchu międzynarodowym między państwami członkowskimi OSŻD. Obecnie stale kursuje prawie 300 pociągów kontenerowych. Celem artykułu jest przedstawienie dotychczasowych działań w za-kresie rozwoju korytarzy, roli i ich znaczenia w przewozach kolejowych na obszarze krajów członków organizacji współpracy Kolei (OSŻD). W artykule przedstawiono zagadnienia związane z rozwojem i przewozem ładunków w 13 międzynarodowych korytarzach transportu kolejowego z kolejowego obszaru euroazjatyckiego. Zwrócono uwagę na nowe rozwiązania dotyczące korytarzy oraz Nowy Jedwabny Szlak3 będący elementem szerszej inicjatywy chińskiej tzw. Koncepcji Inicjatywy Pasa i Szlaku. Jest to globalny plan infrastruktury opracowany w Chinach i wdrożony w ponad 100 krajach, głównie w krajach określanych jako rynki wschodzące (ang. emerging markets).

Słowa kluczowe: międzynarodowy korytarz transportowy, kolejowy korytarz transportowy, wskaźniki dla korytarzy transportowych, Nowy Jedwabny Szlak
 pobierz (PDF 860 kB) 

 

2. Zaskarżalność czynności organizatora publicznego transportu zbiorowego w przewozach kolejowych szczebla wojewódzkiego – uwagi na kanwie orzeczenia II SA/Ke 329/15
Bartosz Mazur

strony: 17-24

streszczenie: Ogłaszanie zamiarów przez organizatorów publicznego transportu zbiorowego z odpowiednim wyprzedzeniem ma za zadanie umożliwienie podjęcia odpowiednich kroków przez uczestników rynku, właściwych dla obranego trybu przyznawania kontraktu. W przypadku wyboru trybu bezpośredniego dopuszczona została kontrola sądowa postępowania organizatora, jako wyraz promowania transparentnych, niedyskryminujących procedur rynkowych. W artykule opisano poszczególne etapy postępowania przygotowawczego organizatora, wskazując jednocześnie na to, że skarżąca strona musiała mierzyć się z obiektywną trudnością wskazania tego, co mogłoby być skarżone. Kolejne etapy były tak skonstruowane, że trudno było jednoznacznie wskazać zamiary organizatora.

Słowa kluczowe: zamówienie publiczne, organizator transportu publicznego, skarga sądowa
 pobierz (PDF 384 kB) 

  

3. Badania jakościowe materiałów szyn kolejowych
Ireneusz Mikłaszewicz Małgorzata Frelek-Kozak

strony: 25-30

streszczenie: W artykule przedstawiono obligatoryjne badania jakościowe materiału szyn kolejowych, wykonywane dla przemysłu ko-lejowego i mające status badań kwalifikacyjnych, którym poddaje się szyny kolejowe. Obejmują one badania mechaniki pękania (wyznaczenie krytycznego współczynnika intensywności naprężeń KIC, wyznaczenie prędkości rozwoju pęknięcia zmęczeniowego da/dN), określenie naprężeń w stopkach szyn oraz badania zmęczeniowe. W artykule zaprezentowano wyniki badań szyn normalnotorowych typu 60E1, odwalcowanych ze stali gatunku R260 przez wybranych producentów europejskich oraz przeprowadzono analizę wyników na podstawie wytycznych normy PN-EN 13674-1+A1:2017-07.

Słowa kluczowe: badania jakościowe szyn, współczynnik KIC, propagacja da/dN, naprężenie
 pobierz (PDF 631 kB) 

 

4. Wpływ zastosowanej metodyki pomiarowej na wyniki pomiarów geometrycznych łapek sprężystych typu SB4
Małgorzata Ostromęcka, Andrzej Aniszewicz

strony: 31-35

streszczenie: W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów wymiaru „b” łapek sprężystych SB4, wykonane trzema metodami pomiarowymi różniącymi się sposobem i szerokością styku płytki bazowej. Przedstawiono uzyskane wyniki i dokonano oszacowania niepewności pomiaru dla każdej z metod. Zwrócono uwagę na problematykę uzyskiwanego rozrzutu wartości wymiaru „b”. Zaproponowane metody pomiaru mogą pomóc w identyfikacji niezgodności kształtu łapek.

Słowa kluczowe: systemy przytwierdzeń szyn, łapka sprężysta, pomiary wymiarów, siła docisku
 pobierz (PDF 328 kB) 

 

5. Wytyczne dotyczące cyberbezpieczeństwa dla pracowników podmiotów kolejowych
Marek Pawlik

strony: 37-44

steszczenie: Komisja Europejska udostępniła kilkudziesięciostronicowy dokument pt. „Transport cybersecurity toolkit” dotyczący cyberbezpieczeństwa w transporcie. Na podstawie tego dokumentu, w ramach prac Centrum Wymiany i Analizy Informacji ISAC-Kolej podsektora transportu kolejowego, powołanego przez siedem spółek kolejowych (PKP, PKP PLK, PKP IC, PKP Cargo, PKP LHS, PKP SKM, PKP Informatyka Kolejowa) oraz dwa instytuty (Instytut Kolejnictwa i Instytut NASK), opracowano i przyjęto wytyczne z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników podmiotów kolejowych. Niniejszy artykuł przedstawia w skrócie europejskie i krajowe działania podejmowane w celu zapewnienia ochrony transportu kolejowego przed cyberzagrożeniami oraz udostępnia wytyczne dla pracowników przyjęte w ramach ISAC-Kolej. Ze względu na coraz szersze wykorzystywanie rozwiązań cyfrowych zarówno w zakresie wspierania działania podmiotów gospodarczych współtworzących system ko-lei, jak i w zakresie wspierania prowadzenia ruchu i nadzoru eksploatacji kolei, niniejsze wytyczne powinny być jak najszerzej udostępnione pracownikom kolejowym, którzy w swojej pracy korzystają z komputerów.

Słowa kluczowe: systemy informatyczne, systemy eksploatacyjne, cyberbezpieczeństwo
 pobierz artykuł (PDF 674 kB) 
 pobierz wytyczne (PDF 384 kB) 

 

6. Zjawiska aerodynamiczne wywołane przejazdem pociągu. Część 1: Oddziaływanie ciśnienia na obiekty
Andrzej Zbieć

strony: 45-54

steszczenie: W cyklu artykułów opisujących zjawiska aerodynamiczne wywołane przejazdem pociągu będą scharakteryzowane oddziaływania pociągu jadącego z dużą prędkością na sam jadący pociąg, na inne pociągi, na obiekty znajdujące się przy torze oraz na ludzi. Oddziaływanie to może być dwojakiego rodzaju: przez wytwarzane ciśnienie i przez podmuch. Oprócz analizy literatury, uwzględniono badania przeprowadzone przez autora. W pierwszej części cyklu opisano ogólną klasyfikację zjawisk aerodynamicznych, przebieg zmian ciśnienia w otwartej przestrzeni wywołanych przejazdem pociągu oraz oddziaływanie ciśnienia na obiekty znajdujące się obok toru. Przedstawiono wnioski dotyczące budowy szybkiego pojazdu kolejowego oraz wytrzymałości i usytuowania konstrukcji przy liniach dużych prędkości.

Słowa kluczowe: tabor kolejowy, koleje dużych prędkości, zjawiska aerodynamiczne
 pobierz (PDF 621 kB) 

  Pobierz
streszczenia
pobierz wszystkie streszczenia