Text Size

Problemy Kolejnictwa
ISSN 0552-2145 (wersja drukowana)
ISSN 2544-9451 (wersja on-line)

Copyright © Instytut Kolejnictwa 

 

Licencja Creative Commons
Wszystkie artykuły są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Problemy Kolejnictwa zeszyt nr 187, 2020

Słowo wstępne redaktora Naczelnego
 czytaj    pobierz (PDF 231 kB)

 

Wspomnienie o Profesorze Henryku Bałuchu
Andrzej Gołaszewski

strony: 7-8
 pobierz (PDF 289 kB) 

 

1. Współczesne metody projektowania układów biegowych pojazdów szynowych z wykorzystaniem CAD, CAM
Tomasz Antkowiak , Marcin Kruś

strony: 9-14

streszczenie: W artykule przedstawiono proces projektowania układu biegowego pojazdu szynowego z wykorzystaniem narzędzi CAD, CAM jako metod wsparcia procesu. Opisano różne etapy powstawania projektu: od projektu wstępnego po projekt zasadniczy, aż do momentu rozpoczęcia produkcji. Dla każdego etapu przedstawiono sposoby wykorzystania metod CAD i CAM jako wsparcie prac konstruktora.

Słowa kluczowe: układ biegowy, projektowanie, CAD, CAM
 pobierz (PDF 3 432 kB) 

 

2. Proces uzyskania w Polsce zezwolenia na eksploatację pojazdów szynowych zgodnych z wymaganiami TSI
Andrzej Chojnacki

strony: 15-19

streszczenie: W artykule przedstawiono akty prawne stosowane przy uzyskaniu zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów szynowych zgodnych z wymaganiami Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (TSI). Opisano także tryb postępowania w przypadku wystąpienia o pierwsze zezwolenie dla pojazdu szynowego. Przedstawiono również tryb postępowania w przypadku, gdy pojazd szynowy ma zezwolenie do eksploatacji w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, a będzie eksploatowany również na terytorium Polski.

Słowa kluczowe: zezwolenie, pojazdy szynowe
 pobierz (PDF 303 kB) 

  

3. Wpływ zakłóceń komutacyjnych na analizę harmonicznych w prądzie trakcyjnym
Juliusz Furman, Andrzej Białoń

strony: 21-31

streszczenie: Zjawiska komutacyjne, związane z procesami zmiany wielkości mocy pobieranej lub oddawanej przez pojazd, mają wpływ na widmo częstotliwości zawartych w prądzie trakcyjnym. W kontekście metody oceny zaburzeń generowanych do sieci trakcyjnej z zastosowaniem analizy FFT, niniejszy artykuł przedstawia wpływ wybranych zjawisk fizycznych na wyniki tej analizy. W artykule przedstawiono również opis stanowisk do pomiaru zakłóceń generowanych do sieci trakcyjnej. Pokazano rezultaty pomiarów i obliczeń charakterystyki częstotliwościowej symulowanych sygnałów oraz sygnałów zmierzonych w warunkach rzeczywistych w czasie badań pojazdu trakcyjnego, przydatnych do oceny wpływu zakłóceń komutacyjnych na analizę zawartości harmonicznych w prądzie trakcyjnym.

Słowa kluczowe: zakłócenia, EMC, trakcja, interoperacyjność
 pobierz (PDF 3 206 kB) 

 

4. Wpływ druku 3D na właściwości palne elementów kolejowych z poliwęglanu i polilaktydu
Dieter Hohenwarter, Christopher Fischer, Matthias Berger

strony: 33-41

streszczenie: Stosowanie druku przestrzennego do produkcji elementów kolejowych jest bardziej ekonomiczne niż wytwarzanie niewielkiej liczby takich elementów w zakładach przemysłowych, zwłaszcza że w pociągach są stosowane surowe wymagania dotyczące właściwości palnych, określone w normie EN 45545-2. Niniejszy artykuł dotyczy produkcji metodą druku 3D przezroczystych elementów z poliwęglanu. Polimer modyfikowano za pomocą różnych środków zmniejszających palność oraz określano wpływ parametrów druku, zwłaszcza gęstości druku. Polilaktyd był badany tylko w celach porównawczych. Próbki wydrukowanych i zmodyfikowanych polimerów poddano naświetlaniu promieniowaniem cieplnym, zgodnie z normą ISO 5660-1, za pomocą kalorymetru stożkowego oraz działaniu bezpośredniego płomienia, zgodnie z normą UL 94.
Przetwarzanie i drukowanie polimeru powoduje naprężenia termiczne molekuł. Może to prowadzić do pogorszenia palności, powodując spadek właściwości w porównaniu z poliwęglanem w stanie nieprzetworzonym, co potwierdzono dwie-ma metodami badawczymi. Zarówno dodatek, jak i gęstość druku wpływają na właściwości palne w zależności od rodzaju polimeru. W podsumowaniu stwierdzono, że należy dokładnie przeanalizować parametry drukowania i dodatki przy określaniu właściwości palnych polimerów.

Słowa kluczowe: odporność ogniowa materiału (poliwęglan, również z dodatkami) po druku 3D, wpływ druku 3D na właściwości ogniowe
 pobierz (PDF 2 305 kB) 

 

5. Poziomy pól elektromagnetycznych od pojazdów kolejowych w kontekście wymagań formalnych
Andrzej Miszkiewicz, Krzysztof Tchórzewski

strony: 43-50

steszczenie: Artykuł podejmuje tematykę poziomów emisji pól elektromagnetycznych przez pojazdy kolejowe w kontekście ochrony ludności. Przedstawiono problem braku rozwiązań prawnych, limitów i metod badawczych w warunkach środowiska kolejowego w Polsce. W artykule przedstawiono wstępne wyniki pomiarów emisji pól elektromagnetycznych generowanych przez pojazdy kolejowe. Na podstawie wyników tych badań stwierdzono, że uwzględniając wyniki pomiarów, pola elektromagnetyczne mogą osiągać istotne poziomy, które także mogą wpływać na zdrowie ludzi. Autorzy artykułu wysuwają wniosek, że zagadnienie nie powinno być lekceważone i z tego powodu wymaga ono dalszych badań, zważywszy na postępujące na-sycenie pojazdów kolejowych w urządzenia i systemy elektroniczne, które będą stanowiły źródła pól elektromagnetycznych.

Słowa kluczowe: pola elektromagnetyczne, ochrona ludności, pomiary
 pobierz (PDF 388 kB) 

 

6. Analiza numeryczna zdarzenia związanego z niekontrolowanym uwolnieniem amoniaku z cysterny kolejowej
Norbert Tuśnio

strony: 51-57

steszczenie: Numeryczne narzędzia inżynieryjne znajdują coraz szersze zastosowanie we wspieraniu decyzji kierujących działania-mi ratowniczymi na poziomie taktycznym i strategicznym. W artykule przedstawiono jedno z zastosowań takiego oprogramowania w przypadku niekontrolowanej emisji substancji niebezpiecznej. Włączenie modelowania numerycznego, jako elementu wspomagającego dowodzenie, ma wpływ na redukcję kosztów akcji oraz sposób jej prowadzenia. Opisane zdarzenie przybliża również możliwości stosowania tych metod przez osoby nie związane bezpośrednio z ratownictwem chemicznym i ekologicznym. Przykład ten może stać się podstawą do opracowania scenariuszy ćwiczeń, w tym próbnych ewakuacji, dla osób odpowiedzialnych w strukturach kolei za ich planowanie i organizację.

Słowa kluczowe: ratownictwo chemiczne, modelowanie dyspersji, ALOHA
 pobierz (PDF 802 kB) 

 

7. Wybrane aspekty weryfikacji podsystemu „Sterowanie – urządzenia pokładowe”
Łukasz Zawadka, Dominik Adamski

strony: 59-62

streszczenie: W artykule scharakteryzowano procedury, parametry podstawowe i wymagania w zakresie kontroli, które należy sprawdzić w celu weryfikacji WE podsystemu „Sterowanie – urządzenia pokładowe”. Przedstawiono analizę zagadnień związanych z oceną podsystemu pokładowego w ujęciu niezbędnych sprawdzeń, które musi wykonać jednostka notyfikowana oraz problematykę testów współpracy pokładowego systemu ERTMS z infrastrukturą przytorową.

Słowa kluczowe: TSI, CCO, ERTMS, ocena zgodności, interoperacyjność
 pobierz (PDF 308 kB)    

  Pobierz
streszczenia
pobierz wszystkie streszczenia