Text Size

Problemy Kolejnictwa
ISSN 0552-2145 (wersja drukowana)
ISSN 2544-9451 (wersja on-line)

Copyright © Instytut Kolejnictwa 

 

Licencja Creative Commons
Wszystkie artykuły są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Problemy Kolejnictwa zeszyt nr 184, 2019

Słowo wstępne redaktora Naczelnego
 czytaj    pobierz (PDF 129 kB)

 

Wspomnienie o Leszku Skolasińskim
Adam Wielądek

strony: 7-8

 pobierz (PDF 144 kB) 

 

1. Badania wybranych parametrów pól elektromagnetycznych generowanych przez lokomotywę spalinowo-elektryczną
Dominik Adamski, Krzysztof Ortel, Juliusz Furman

strony: 9-15

streszczenie: Powszechne stosowanie przez różne zarządy kolejowe licznikowych systemów stwierdzania niezajętości torów uwidoczniło problematykę odporności tych urządzeń na zaburzenia generowane przez tabor kolejowy. Innym aspektem związanym z tą tematyką jest również wyposażanie pojazdów szynowych w urządzenia elektryczne i elektroniczne o rozbudowanej strukturze. Z do-świadczenia wielu zarządów kolejowych wynika, że nowoczesne pojazdy mogą powodować zakłócenia w pracy liczników osi. Z tego względu od wielu lat trwają prace normalizacyjne na poziomie europejskim, mające na celu ujednolicenie i uproszczenie procedur związanych z dopuszczaniem poszczególnych typów taboru kolejowego do eksploatacji na europejskiej sieci kolejowej. Przedstawione w artykule przykładowe wyniki badań potwierdzają konieczność wykonywania pomiarów zarówno w trakcji elektrycznej, jak i spalinowej, ze względu na podobny charakter emisji i wartości mierzonych poziomów. Wykonywanie pomiarów wpływu pól magnetycznych emitowanych przez pojazdy trakcyjne jest istotnym składnikiem badań kompatybilności elektromagnetycznej taboru poruszającego się po torach kolejowych, wyposażonych w urządzenia wykrywania obecności pociągu.

Słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna, liczniki osi, tabor kolejowy
 pobierz (PDF 1 758 kB) 

 

2. Zabytkowe dworce na liniach dawnych Pruskich Kolei Wschodnich. Przykłady Torunia i Iławy
Marta Koperska-Kośmicka

strony: 17-23

streszczenie: Obecnie w Polsce kolejowy ruch pasażerski jest obsługiwany przez około 600 dworców. Wiele z nich to obiekty zabytkowe, które wieloletnie zaniedbania doprowadziły do katastrofalnego stanu. Od kilku lat można jednak zaobserwować tendencję odwracającą proces degradacji. Spółka PKP S.A. stara się podejmować działania mające na celu ochronę wartości kulturowych i sentymentalnych związanych z funkcjonowaniem kolei. W artykule przedstawiono dwa przykłady rewitalizacji historycznych dworców, należących niegdyś do jednego zarządu, starając się przybliżyć problematykę adaptacji zabytkowych obiektów do wciąż zachodzących zmian funkcjonalnych, technologicznych i cywilizacyjnych przy równoczesnym poszanowaniu tradycji.

Słowa kluczowe: dworce, obiekty zabytkowe, rewitalizacja
 pobierz (PDF 3 496 kB) 

 

3. Ryzyka w procesach inwestycyjnych obejmujących systemy sterowania ruchem kolejowym
Magdalena Kycko, Wiesław Zabłocki

strony: 25-31

streszczenie: Ryzyko jest fundamentalnym czynnikiem procesu inwestycyjnego, w szczególności dotyczącym systemów sterowania ruchem kolejowym (srk), ponieważ podjęcie jakiejkolwiek decyzji działalności inwestycyjnej jest obarczone ryzykiem. Z tego względu konieczna jest ocena wielkości tego ryzyka. W artykule przedstawiono wybrane przykłady ryzyka w procesach inwestycyjnych, które obejmują zabudowę systemów sterowania ruchem kolejowym (srk). Podano wyniki ankiety, dotyczącej ryzyka na różnych etapach trwania procesu inwestycyjnego i zaproponowano działania, które mogą obniżyć jego poziom.

Słowa kluczowe: ryzyko, podsystem sterowanie, proces inwestycyjny
 pobierz (PDF 1 309 kB) 

 

4. Pomiary hałasu pochodzącego od pojazdów kolejowych zwiększonych prędkości
Krzysztof Polak, Jarosław Korzeb

strony: 33-38

streszczenie: Wraz z dynamicznym rozwojem transportu kolejowego, konieczne jest monitorowanie jego wpływu na ludzi oraz otaczające środowisko. Przedmiotem artykułu jest hałas, jako główny czynnik uciążliwości transportu kolejowego dla otoczenia. Na kolejach zwiększonych prędkości trwają poszukiwania dominujących źródeł negatywnego oddziaływania o charakterze akustycznym. Ustalenie przyczyn powstawania źródeł hałasu, ich skatalogowanie oraz budowa modelu oddziaływań akustycznych dla tych pociągów może przyczynić się do wydajnego projektowania środków ograniczających oddziaływania akustyczne. Autorzy dokonali przeglądu literatury na temat aktualnie stosowanych metod, przedstawili sposób oceny hałasu oraz zaprojektowali sposób realizacji badań poligonowych na obiektach rzeczywistych. Dokonano wyboru lokalizacji, uzyskano wymagane zgody, zgromadzono sprzęt pomiarowy wysokiej klasy i wykonano pilotażowe badania eksperymentalne, których wyniki przedstawiono w niniejszym artykule.

Słowa kluczowe: hałas kolejowy, koleje zwiększonych prędkości, oddziaływanie na środowisko
 pobierz (PDF 630 kB) 

 

5. Metodyka opracowania strategii obsługi osób niepełnosprawnych na stacji pasażerskiej
Janusz Poliński, Krzysztof Ochociński

strony: 39-47

steszczenie: W ostatnim dziesięcioleciu przeznaczono znaczące środki finansowe na modernizację stacji pasażerskich w celu ich do-stosowania do potrzeb wszystkich podróżnych. Dzięki uwzględnianiu w projektach zasad projektowania uniwersalnego, a także technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności kolei dla osób niepełnosprawnych, w wielu obiektach zapewniono pełną dostępność poszczególnych elementów infrastruktury wykorzystywanej przez podróżnych. Pomimo tego procesu, stacje nie mają opracowanych strategii dostępu, wraz z przepisami ruchowymi, czego wymaga obowiązujące prawo Unii Europejskiej oraz prawo krajowe. W artykule nawiązano do opracowanej w Instytucie Kolejnictwa, metody zebrania niezbędnych danych do przygotowania takiego dokumentu dla każdej stacji pasażerskiej. Nawiązano także do przyjętego w czerwcu 2019 r. przez Radę Ministrów projektu ustawy o zapewnieniu dostępności osobom wymagającym szczególnej troski. Dotychczasowe wysiłki kolei w zakresie poprawy dostępności tej gałęzi transportu wpisują się w wymagania wynikające z tej ustawy.

Słowa kluczowe: transport kolejowy, osoba niepełnosprawna, dostępność, trasa wolna od przeszkód
 pobierz (PDF 206 kB) 

 

6. Inwentaryzacja kryteriów decyzyjnych przy opracowywaniu harmonogramu czasu pracy drużyn konduktorskich
Łukasz Wolniewicz

strony: 49-55

streszczenie: Opracowywanie harmonogramów czasu pracy drużyn konduktorskich i maszynistów jest obowiązkiem przewoźników kolejowych. Wskazane jest jak najlepsze wykorzystanie czasu pracy pracownika na zmianie. W artykule opisano kryteria decyzyjne ograniczające planowanie pracy drużyn konduktorskich. Znaczącymi utrudnieniami są: obiegi taboru, czasy techniczne, przesiadki w połączeniach obsługiwanych przez danego przewoźnika, rozkład jazdy, zmniejszona liczba połączeń poza szczytem komunikacyjnym oraz opóźnienia występujące na sieci kolejowej. W zależności od rodzaju przewozów, problem może mieć skalę regionalną lub krajową. W artykule wykorzystano dane Kolei Dolnośląskich.

Słowa kluczowe: kolej, rozkład jazdy, harmonogramowanie, drużyny konduktorskie
 pobierz (PDF 362 kB)  

  Pobierz
streszczenia
pobierz wszystkie streszczenia